Povinná témata odborné přípravy na rok 2019


 

Všichni

 • Úkoly hasiče na místě zásahu
 • Signály pro dodávku vody
 • Sebejištění, základní prvky sebezáchrany (včetně nouzových způsobů slanění), použití základních uzlů, použití základních prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou
 • Kontrola IDP před použitím, průměrná spotřeba vzduchu s IDP, stanovení ochranné doby IDP
 • Bojový řád jednotek PO, metodický list 5D – Dopravní nehoda vozidla na CNG a LPG
 • Bojový řád jednotek PO, metodický list 6D – Vozidla s hybridním pohonem
 • Bojový řád jednotek PO, metodický list 48P – Požáry fotovoltaických systémů
 • Bojový řád jednotek PO, metodický list 45P – Plynárenská zařízení
 • Dopravní vedení s rozdělovačem před budovou a útočný proud po schodišti do prvního podlaží
 • Výstup na nastavovací žebřík a vytvoření útočného proudu „C“
 • Vytvoření čerpacího stanoviště při dálkové dopravě vody
 • Body záchrany – seznámení
 • Použití osobních ochranných prostředků při zásahu
 • Odškodňování úrazů při zásahu
 • Hašení lesních požárů (BŘ – ML č. 21/P, Konspekt odborné přípravy 1 – 3 – 03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů)
 • Konspekt 1–2–08, Pořizování záznamů, poskytování informací z místa zásahu, mlčenlivost
 • Obsluha používaných radiokomunikačních prostředků
 • ADR – a) třídy nebezpečných věcí, b) identifikační číslo nebezpečnosti – Kemler kód (příklady číselných kombinací), c) bezpečnostní značky
 • Výstražné symboly chemických látek a přípravků
 • Barevné značení tlakových lahví pro průmyslové a medicinální použití
 • Bojový řád jednotek PO, metodické listy N1 – Fyzického vyčerpání, N3 – Nebezpečí intoxikace, 5N – Nebezpečí opaření, N8 – Nebezpečí poleptání, N9 – Nebezpečí popálení
 • Rádiová komunikace s OPIS a ostatními JPO
 • Seznámení s úkoly jednotky na úseku ochrany obyvatelstva
 • Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany PČR; DVD Stopy požáru
 • Zásady součinnosti velitelů zásahů a vyšetřovatelů požárů na místě požáru a při předávání informací

Technici chemické a technické služby navíc

 • Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze

Technici strojní služby navíc

 • Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
 • Dopravní nehodovost – seznámení s problematikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN

Strojníci navíc

 • Taktické a bezpečnostní zásady pro umisťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
 • Jízda za ztížených meteorologických podmínek
 • Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
 • Dopravní nehodovost – seznámení s problematikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN

Velitelé navíc

 • Taktické a bezpečnostní zásady pro umisťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
 • Jízda za ztížených meteorologických podmínek
 • Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
 • Dopravní nehodovost – seznámení s problematikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN
 • Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy o činnosti“ dle čl. 9 Pokynu GŘ HZS ČR č. 37/2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti JPO a činnosti OPIS HZS ČR a dokumentace o vedení zásahů
 • Statistické sledování událostí, platby
  • 1. zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně),
  • 2. zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS),
  • 3. poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), včetně rozlišení evidence ve statistickém sledování událostí na zásahy (zadané cestou ZOZ)
 • Zásady postupu při zásahu u objektů střežených EPS připojenou na PCO KOPIS, pokyn č. 40/2018

 


1. Kontrola IDP před použitím, průměrná spotřeba vzduchu s IDP, stanovení ochranné doby IDP

Požadavky na uživatele:


● zdravotní prohlídky (1x za 2 roky)

● prokázání odbor. znalostí a prak. dovedností

školení a praktický výcvik (1x za 3 měsíce)

 

Přístroje nesmí použít osoby

● které se necítí dobře

● které požili alkoholický nápoje nebo psychotropní látku

● jejichž úprava zevnějšku není z hlediska použití bezpečná


Uživatelská kontrola prostředků chemické služby se provádí dle pokynů výrobce nebo návodu k použití.

Autonomní dýchací přístroj je dýchací přístroj, u něhož uživatel řídí sám zásobování dýchací směsí.

Autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem (autonomní dýchací přístroj vzduchový s otevřeným okruhem, izolační dýchací přístroj vzduchový) je dýchací přístroj, který má přenosný zásobník stlačeného vzduchu a vydechovaný vzduch odchází bez recirkulace do okolního ovzduší. Tyto přístroje mohou být konstruovány jako přetlakové nebo rovnotlaké.

Není-li výrobcem stanoveno jinak, je bezprostředně před použitím nutno u autonomního vzduchového dýchacího přístroje (VDP) s otevřeným okruhem zkontrolovat:

a) jednostupňový VDP
- vizuálně celistvost, úplnost, nepoškozenost,
- dotažení všech spojů,
- tlak v TL,
- zkouška těsnosti vysokotlaké části,
- funkce plicní automatiky a varovného signálu,
- těsnost nízkotlaké části,
- vizuálně celistvost a neporušenost masky,
- těsnost obličejové masky,

b) dvoustupňový VDP
- vizuálně celistvost, úplnost, nepoškozenost,
- dotažení všech spojů,
- tlak v TL,
- těsnost vysokotlaké a středotlaké části,
- funkce plicní automatiky (včetně funkce přetlaku) a varovného signálu,
- těsnost skříně plicní automatiky,
- vizuálně celistvost a neporušenost obličejové masky,
- těsnost obličejové masky.

U nepoužívaných naplněných tlakových lahví určených pro dýchací přístroje

 1. musí být provedena výměna vzduchu nejméně jednou za 12 měsíců,
 2. je povolený min. tlak 90 % maximálního plnicího tlaku